Dim-Jeu 10:00 – 19:00 Vendredi 10:00 – 14:00

תנאי שימוש באתר

תנאי שימוש באתר (כולל תנאי מכירת כרטיסים)

גולשים יקרים!   אנא קראו את תנאי השימוש באתר והצהרת הפרטיות, המהווים הסכם בינינו וביניכם, באופן יסודי בטרם תגלשו באתר או תעשו שימוש כלשהו בשירותיו. תנאי השימוש והצהרת הפרטיות יכונו להלן – "תנאי השימוש". חשוב לדעת!  השימוש בשירותי האתר או בחלק מהם (לרבות גלישה, רישום לקבלת ניוזלטרים ורכישת כרטיסים דרך האתר) יהווה הסכמה מצדכם לתנאי השימוש. אם אינכם מסכימים להוראות תנאי השימוש או לחלק מהם – אל תגלשו באתר ואל תעשו שימוש בשירותיו בכל דרך אחרת.  הפרת תנאי השימוש ו/או הפרת התחייבות כלשהי של הגולש מאלה המפורטות בתנאי השימוש עלולה לגרום לחסימת הגישה לאתר, וזאת בנוסף לכל זכות אחרת העומדת למוזיאון המוזיקה העברי על פי כל דין.  האמור לעיל מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.   מבוא 
 1. האתר הינו אתר האינטרנט הרשמי של מוזיאון המוזיקה העברי (להלן – "המוזיאון"), אשר ממוקם ופועל תחת שם מתחם שכתובתו hebrewmusicmuseum.com , או כל שם של תת מתחם (sub-domain) (להלן: "האתר"), והינו בבעלות חב' ל.לוי נדל"ן בע"מ ח.פ. 513982355. 
 2. בנוסף, המוזיאון מפעיל סביבות תוכן במסגרת פלטפורמות אחרות, כגון: פייסבוק, אינסטגרם, יו-טיוב, טיקטוק ועמודי מדיה נוספים (להלן: "סביבות תוכן"), וכל האמור בתנאי שימוש אלה יחול באותה מידה על השימוש בסביבות תוכן אלה ועל כל תוכן אשר יוצג בהם.
 3. הכתוב לעיל ולהלן חל על כל גולש וגולשת באתר, והשימוש בלשון זכר הנו מטעמי נוחות בלבד.
 4. כותרות הפרקים של תנאי השימוש הינן לנוחות בלבד, ואין לראות בהן כמחייבות או כמסייעות בפרשנות.
 5. תנאי השימוש חלים על כל שימוש שנעשה באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין בכל דרך אחרת. כמו כן, תנאי השימוש חלים על השימוש באתר בכל צורה שהיא באמצעות מחשבים או כל מכשיר אחר, לרבות טלפונים סלולאריים, מחשבי כף יד וכדומה.
 6. תנאי שימוש אלה חלים על כל תוכן המוצג באתר, גם אם יוצג באמצעות קישור עמוק מתוך מתחם אחר.
 7. המוזיאון שומר לעצמו את הזכות לתקן ו/או לגרוע ו/או להוסיף תנאים לתנאי השימוש וכן לחסום או להגביל, ללא הודעה מוקדמת, גישה לאתר, בכל עת. עליכם לבדוק, מידי פעם, את האתר, את ההודעות המשפטיות המופיעות בו ואת יתר התנאים הנוספים, שכן הם מחייבים אתכם.
 8. המוזיאון יהיה רשאי לקבוע כי השימוש בשירותים באתר או חלקם כרוך בתשלום, וזאת כמצוין בגוף האתר בסמוך לכל שירות בתשלום. תנאים שונים בקשר לתשלום, אשר עשויים להופיע בסמוך לשירות כאמור, מהווים אף הם חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.
 9. בנוסף על ההגדרות המופיעות בכל מקום אחר בתנאי השימוש יחולו ההגדרות הבאות:
 1. "גולש"/"גולשים": כל אדם הגולש באתר, בתשלום או שלא בתשלום, בין באישורו של האחראי על הגולש ובין שלא באישורו. 
 2. "האחראי": הוריו או אפוטרופסו של גולש קטין או פסול דין. 
 3. "תוכן" או "תכנים": כל מידע מכל סוג שהוא, לרבות כל הודעה, תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי, וכן כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה, תרשים, דמות, הדמיה, דגימה, סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי, תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, פורמט, פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית.
  תנאים כלליים וזכויות בתוכן
 1. אלא אם כן נאמר במפורש אחרת, כל זכויות היוצרים וכל זכויות הקניין הרוחני האחרות בכל החומרים, התכנים והמידע שבאתר (לרבות, בין היתר, שם האתר, צילומים, איורים, סמלים ועוד) הינם בבעלותו הבלעדית של מוזיאון המוזיקה העברי (ברשות חברת ל.לוי נדל"ן בע"מ) או מי שהעניק לו את רישיון השימוש בחומרים אלה. אין במתן גישה או שימוש באתר כדי להעניק או להעביר למשתמש או לצד שלישי כלשהו זכות בעלות, שימוש, זכות קנין רוחני או זכויות אחרות כלשהן; מובהר בזאת כי כל הזכויות והבעלות על אתר זה, חומריו והתכנים הכלולים בו, בכל ההיבטים השונים הקשורים לאתר הינם בבעלותו הבלעדית של המוזיאון ו/או מי מטעמו. האתר מוגן על פי חוקי זכויות יוצרים ועל פי כל דין. במקרה בו תפר את הוראות תנאי שימוש אלה או את התנאים המופיעים באתר, ההרשאה הניתנת לך להשתמש באתר תפקע לאלתר. כל הזכויות שמורות למוזיאון. 
 2. המוזיאון ו/או הגופים הקשורים עמו, לפי העניין, יהיו רשאים לעשות שימוש בתוכנות ובתוכן והמידע כאמור לפי שיקול דעתם הבלעדי והחופשי, בכל מקום ובכל אופן, ללא כל הגבלה, וללא צורך בקבלת אישור כלשהו או בתשלום תמורה כלשהי, ובכלל זה למכור, להעביר, להעתיק, לשנות, להשתמש, להציג ולבצע בפומבי ולהעניק רישיונות משניים בתוכן הנ"ל או בחלק ממנו, בכפוף להוראות כל דין. 
 3. גולש שמצא כי תוכן ו/או מידע ו/או קישור שהועלו לאתר מפר את זכויותיו, יודיע למוזיאון על ההפרה באמצעות פנייה כתובה לכתובת המייל :  [email protected]  הודעת הגולש תכלול פרטים מדויקים אודות הגולש – שם מלא, כתובת דואר, כתובת מייל ומספר טלפון, באופן שיאפשר לזהותו וליצור עמו קשר. 
 4. המוזיאון יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי בכל עת וללא הודעה מוקדמת, להתאים ו/או להשעות ו/או להפסיק ו/או לשנות ו/או להגביל את שירותי האתר, המידע המופיע בו, תכני האתר – כולם או חלקם – לרבות הרשאות גישה, זמינות פעילויות ושירותים, תכנים שונים, שעות פעילות, תוכן, וכן תוכנות ו/או ציוד הנדרשים לצורך גישה לאתר ולשירותיו. המוזיאון שומר על זכותו להגביל פעילויות מסוימות ו/או גישה לשירותי האתר כולם או מקצתם, לגבי גולש מסוים או בכלל. בכל מקרה, המוזיאון לא יישא באחריות לנזקים כלשהם כתוצאה מהאמור, אף אם צפה או היה ביכולתו לצפות נזקים אלה.
 5. המוזיאון רשאי לשנות ו/או לתקן ו/או לגרוע ו/או להוסיף תנאים בתנאי השימוש או חלקם בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מראש. תנאי השימוש ששונו ו/או תוקנו יתפרסמו באתר ויחייבו מרגע פרסומם.
 6. המוזיאון יוכל להציע, על פי שיקול דעתו הבלעדי, פעילויות ותכנים מיוחדים בכפוף לתנאים מיוחדים או שונים שיובאו לידיעת הגולשים או חלק מהם. מובהר בזאת, כי השתתפות בפעילויות ו/או חשיפה לתכנים המיוחדים האמורים תחשבנה כהסכמה לתנאים המיוחדים, אשר יפורטו ככל הניתן בסמוך לכל פעילות מיוחדת שכזו. 
  הצהרות והתחייבויות הגולשים
 1. הגולש באתר מצהיר ומתחייב כדלקמן: 
 1. הוא מעל גיל 18 ומוסמך להתקשר בהסכם זה, ואם טרם מלאו לו 18 שנה או שהוא פסול דין, התקשרותו בהסכם זה נעשית בהסכמת האחראי, ואם הוא תאגיד, הוא מאוגד כדין. 
 2. הוא וכל המשתמשים מטעמו, יצייתו לתנאי שימוש אלה במלואם ו/או להוראת כל דין ו/או להוראות המוזיאון, במסגרת שימושם באתר, והגולש יהיה אחראי לשימוש שנעשה באתר על ידי כל משתמש מטעמו. 
 3. כל מידע שהוא ימסור למוזיאון או לכל גורם אחר לצורך רישום ו/או רכישה ו/או כנדרש בכל מקום באתר, ובכלל זה נתוני כרטיס אשראי, וכל מידע שיפרסמו ושיועלה על ידו יהיה נכון, מדויק, תואם את המציאות ואינו מטעה.
 4. כי הוא יהיה אחראי לכל נזק אשר יגרם לגולש ו/או לכל צד ג' כתוצאה מהסתמכות על התכנים המוצגים באתר ו/או באמצעותו, וכי ידוע לו כי מוזיאון המוזיקה העברי לא יישא באחריות לכל נזק ישיר ו/או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לגולשים ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה משימוש באתר ו/או הסתמכות על התוכן המופיע בו. האמור בסעיף זה יחול גם אם מוזיאון המוזיקה העברי ו/או מי מטעמו צפו או יכולים היו לצפות את הנזק מראש. 
 5. כי ידוע לו שהפרטים האישיים שיימסרו על ידו, ככל שימסרו, יאוחסנו במאגר מידע, כמפורט במדיניות הפרטיות שלהלן ובכפוף להוראות כל דין. 
 6. כי ידוע לו שמוזיאון המוזיקה העברי אינו מספק כל ציוד ו/או תשתיות הדרושים לצורך גישה לאינטרנט ולשם קבלת שירותי האתר לרבות ציוד טלפוניה, מודמים ותוכנות גישה לאינטרנט. 
 7. לא להעתיק ו/או "להוריד" ו/או להפיץ ו/או למכור ו/או לסחור ו/או לשנות ו/או לעבד ו/או להציג בפומבי ו/או להשתמש באתר ו/או בתכנו כולו או חלקו, אלא אם כן קיבל את אישורו המפורש של המוזיאון מראש ובכתב. הגולש מצהיר, כי ידוע לו, כי המוזיאון עלול להיות מחויב בתשלום לצדדים שלישיים בגין הפרת סעיף זה על ידו, והוא מתחייב לשפות ו/או לפצות אותו ללא דיחוי בגין כל סכום שהמוזיאון יידרש לשלם לצד שלישי כאמור, לרבות בגין הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בפועל אשר נגרמו למוזיאון בשל כך. כמו כן, הגולש מסכים מראש כי במקרה של הפרת סעיף זה על ידו יהיה המוזיאון זכאי לקבל מכל ספק אינטרנט ומכל גורם אחר פרטים מזהים אודותיו.
 8. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן ז', כל "הורדה" ו/או העתקה ו/או כל שימוש אחר, ככל שיאושר על ידי המוזיאון, ייעשה בצירוף ציון כי הדבר נעשה באישור המוזיאון וכי כל הזכויות שמורות למוזיאון והקרדיט יוצג בהתאם לדרישת המוזיאון. 
 9. לא להשתמש בשירותי האתר ו/או בתוכן המופיע בו שלא במסגרת האתר ו/או על פי תנאי שימוש אלה ו/או על פי דין ולא להשתמש בשירותי האתר למטרות רווח או למטרות מסחריות. 
 10. לפצות ו/או לשפות מיד עם דרישה ראשונה את המוזיאון ו/או כל גורם שתכנים השייכים לו נכללים באתר וכן כל בעל רישיון ו/או בעל זכויות אחרות באתר בגין כל נזק שיגרם להם עקב הפרת תנאי השימוש. במידה ותוגש תביעה משפטית ו/או כל הליך אחר כנגד המוזיאון בקשר עם הפרת תנאי השימוש על ידי גולש, שומר המוזיאון על זכותו לנהל את ההגנה בעצמו בהליכים שינקטו כנגדו, והגולש מתחייב לשתף פעולה עם המוזיאון בכל הליך משפטי כאמור.
  תוכן פרסומי ושירות קבלת ניוזלטרים 
 1. המוזיאון רשאי, אך לא חייב, לשלוח למשתמשים פרסומים, עדכונים, חידושים וכדומה (ביחד: "דיוור שיווקי") מעת לעת, בין היתר באמצעות הודעות דואר אלקטרוני,  SMSאו בכל צורת תקשורת והעברת מידע מקובלת אחרת, בכפוף לקבלת הסכמת הנמען בהתאם לאמור בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982. 
 2. בנוסף, כל גולש מעל גיל 18 (לרבות חברות ותאגידים) יהיה רשאי להירשם לשירות קבלת ניוזלטרים (דיוור) מהמוזיאון – דיוור אשר יישלח מדי פעם על ידי המוזיאון ויכלול מידע, עדכונים ופרסומים שונים לגבי האירועים, התערוכות והפרויקטים המיוחדים של המוזיאון (להלן: "השירות"). ההצטרפות לשירות הינה חינם. 
 3. גולש המצטרף לשירות מקבל על עצמו את כל תנאי השימוש האלה ומתחייב לפעול על פיהם.
 4. ברישום לשירות מהאתר של המוזיאון נותן הגולש את הסכמתו לתנאי השימוש האלה, לרבות לשימוש בפרטיו והכללתם במאגר מידע כמפורט במסמך זה.
 5. בהצטרפותו לשירות הדיוור מאתר המוזיאון, מסכים המשתמש כי המוזיאון יהיה רשאי, בכפוף לכל דין, להעביר את פרטיו לגופים אחרים לצורך התאמה ושיפור בתנאי השירות, ובתנאי כי הגוף השלישי אליו יועברו הפרטים לא יעשה בהם שימוש מעבר למותר לו על פי החוק, ישמור על סודיותם ולא יעבירם לגוף אחר כלשהו ללא הסכמת המוזיאון וכי פרטיותם של המשתמשים לא תפגע. המשתמש מסכים לשימוש האמור במידע ומאשר כי השימוש בו לא ייחשב כפגיעה בפרטיות המשתמש ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו. 
 6. המשתמש רשאי לבטל את הסכמתו לקבלת דיוור שיווקי על ידי מתן הודעה בכתב על כך לכתובת [email protected] במקרה של ביטול הסכמת המשתמש כאמור כאן, רשאי המוזיאון, לפי שיקול דעתו, לבטל את ההרשמה לשירות.
 7. כל משתמש בשירות יהיה רשאי לבטל את הרשמתו לשירות בכל עת, באמצעות לחיצה על הקישור "הסרה" המופיע בכל אחד מהניוזלטרים הנשלחים על ידי המוזיאון.
 8. המוזיאון רשאי לא לאשר הצטרפות אדם לשירות הדיוור, בהתאם לשיקול דעתו ובלא שתהיה עליו חובה לנמק את סירובו.
 9. המשתמש בשירות יהיה אחראי לדווח למוזיאון בדבר שינויים שיחולו בפרטיו האישיים, על מנת לאפשר קשר רציף ותקין עמו. המוזיאון לא יהיה אחראי לאי קבלת השירות בגלל אי עדכון פרטיו האישיים של המשתמש.
 10. המוזיאון יהיה רשאי להחליט בכל עת על הפסקת השירות.
  רכישת כרטיסים באמצעות האתר 
 1. האתר מציע אפשרות לרכישה מקוונת של הכרטיסים למוזיאון. מובהר, כי מכירת המוצרים לא נעשית על ידי המוזיאון, אלא על ידי חב' טיקטסופט בע"מ ("חברת הכרטיסים") וכי היא נושאת באחריות בכל הקשור לתפעול מערך המכירות באתר (קליטת הזמנות, סליקה, חיוב, שילוח וכל הקשור בכך). גולש אשר יבחר לבצע רכישת כרטיסים מקוונת יהיה כפוף, בנוסף לתנאי השימוש האלה,  לתקנון של חברת הכרטיסים ויתבקש לאשר את הסכמתו לתקנון של חברת הכרטיסים בעת ביצוע הרכישה.
 2. באתר תתאפשרנה רכישות כרטיסים על ידי הגולש, ובלבד שמלאו לו 18 שנים. רכישות אלה תהיינה כרוכות במסירת פרטים כפי שיידרש על מנת לבצע את הרכישה. למען הסר ספק, כל הפרטים אותם יידרש הגולש למסור בעת ביצוע הזמנת הכרטיס, יגיעו ישירות לחברת הכרטיסים, והמוזיאון אינו נושא באחראיות כלשהי בגין השימוש שייעשה על ידי חברת הכרטיסים בנתונים אלה. ידוע לגולש והוא מסכים, כי הצהרת הפרטיות של המוזיאון המפורסמת באתר אינה חלה על חברת הכרטיסים וייתכן שחברת הכרטיסים תעשה שימוש בפרטים המועברים אליה, שלא בהתאם להצהרת הפרטיות של המוזיאון. 
 3. הגולש מתחייב למסור, בעת ביצוע הזמנת כרטיס, את כל הפרטים הנדרשים לכך באופן מלא ומדויק. מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד למוזיאון על פי הסכם זה או על פי כל דין בגין מסירת פרטים לא מדויקים ו/או לא מלאים, אם הגולש מסר פרטים לא מלאים ו/או לא מדויקים, לא יהיה המוזיאון אחראי לכל תקלה בהזמנת הכרטיסים ו/או במסירתם לגולש.
 4. במקרה של ביטול רכישה על ידי הגולש עד יום לפני מועד האירוע יהא הגולש זכאי להחזר כספי. 
 5. במקרה של ביטול רכישה על ידי הגולש ביום האירוע לא יהיה המוזיאון מחויב להחזיר סכום כלשהו שנגבה על ידו, והחזר כספים ייעשה במקרים חריגים בלבד, ועל פי שיקול דעתו הבלעדי של המוזיאון.
  מדיניות המוזיאון בנוגע לתוכן ומועדי אירועים מיוחדים, איסוף כרטיסים וכניסה לאירועים
 1. לאירועים בחינם:
 1. המוזיאון מאפשר להזמין מראש 2 כרטיסים לאדם אחד בלבד או אם צוין אחרת במודעה הרשמית מטעם המוזיאון או אם התקבל אישור בכתב מטעם המוזיאון.
 2. הכרטיסים שהוזמנו מראש יישמרו עבור המזמין בקופת המוזיאון, עד ל-20 דקות לפני תחילת  האירוע. במידה והמזמין לא יאסוף את הכרטיסים עד ל-20 דקות לפני תחילת האירוע, יוחזרו הכרטיסים לקופה.
 1. לאירועים בתשלום: המקומות המוזמנים לא יישמרו למזמין לאחר תחילת האירוע.
 2. לכל האירועים (בין שבחינם ובין שבתשלום):
  1. לא תתאפשר כניסה לאירוע לאחר 20 דקות אחרי תחילתו. על אף האמור בסעיף זה, מנהל האירוע רשאי להחליט במקרים מסוימים על פי שיקול דעתו הבלעדי כי הכניסה לאירוע לא תתאפשר גם מיד לאחר תחילתו ובמקרים מסוימים אחרים, להתיר כניסה לאירוע גם לאחר 20 דקות מתחילתו.
  2. למוזיאון שמורה הזכות לבצע בכל עת שינויים בתכניה מכל מין וסוג (לרבות תוכן, תאריך, שעה, מיקום, אורך של הופעה, אומנים ו/או שחקנים המופיעים וכיו"ב) ללא הודעה מוקדמת לגולש ומבלי שהגולש יהיה זכאי לפיצוי או לסעד כלשהם, למעט החזר התשלום בעבור הכרטיסים בהתמלא אחד או יותר מהתנאים הבאים:

2.2.  שעת תחילת האירוע השתנתה בפרק זמן שעולה על 30 דקות.

2.3.  דמות מרכזית מבין משתתפי האירוע הוחלפה.

 1. בנוסף לאמור בהסכם זה, יחולו על רכישות כרטיסים התנאים המפורטים באתר בנוגע לאירוע הספציפי.
 2. המוזיאון שומר לעצמו הזכות להחליט מתי ובאיזו דרך ו/או אמצעי (מכירה טלפונית בלבד, מכירה באתר בלבד, מכירה בקופות הפרונטליות שבבניין המוזיאון בלבד), או שילוב שלהם, יימכרו הכרטיסים לאירוע מסוים.
  נוהל הודעה והסרה
 1. במידה ומוצגים באתר תכנים ו/או יצירות שבבעלותך ולדעתך מפרים זכויות קניין רוחני שלך, לרבות זכויות יוצרים שלך ו/או פוגעים בפרטיותך ו/או הינם פוגעניים ו/או בלתי הולמים ו/או מהווים דיבה ו/או מכילים פורנוגרפיה, הנך מוזמן ליצור קשר עימנו קשר בבקשה להסירם (לכתובת הדואר האלקטרוני הבאה: [email protected], או דרך טופס "צור קשר"), תוך הפנייה מדויקת לתוכן המפר, פירוט טענותייך וצירוף אסמכתא להיותו כזה וכן פרטי התקשרות, לרבות דואר אלקטרוני, שם ופרטים מזהים. היה והתוכן ימצא מפר הוא יוסר בהקדם האפשרי ותשלח אלייך הודעה בדואר אלקטרוני בעניין. כפי שצוין לעיל, מאחר ואנו איננו מתחייבים לנטר את התכנים המועלים לאתר על ידי המשתמשים, אזי לא נוכל לדעת כי מפורסם בהם תוכן מפר מבלי שאתה תיצור עמנו קשר. אנו לא נהיה אחראים לתוכן מפר כאמור בסעיף זה.
 2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אנו נהיה רשאים, בכל עת ולפי שיקול דעתנו הבלעדי, בין אם קיבלנו דרישה לכך ובין אם לאו להסיר ו/או למחוק ו/או לשנות כל תוכן, מידע או קישור שהועלה לאתר ו/או לסרב להזין או לטעון אותו לאתר וזאת מבלי שיהיה עלינו לנמק החלטתה זו. כמו כן, נהיה רשאים לבטל רישום של משתמש לאתר ו/או לחסום את גישתו לאתר ו/או למנוע ממשתמש מסוים פרסום תכנים נוספים באתר, על פי שיקול דעתנו הבלעדי.
  הגבלת אחריות
 1. שירותי האתר ניתנים כפי שהם (AS IS). המוזיאון אינו מתחייב ואף לא יהיה אחראי כלפי גולשי האתר בכל הנוגע לאיכות השירותים ו/או התוכן באתר ו/או זמינות השירותים שבו. למען הסר ספק, מוצהר בזאת כי המוזיאון נוקט בצעדים על מנת לאבטח את האתר ולשמירת פרטיות הגולשים, בהתאם להצהרת פרטיות האתר כפי שתתפרסם באתר מעת לעת, אך לא יהיה אחראי לכל פרצה, תקלה או פגם אחר באבטחה, תהא סיבתם אשר תהא, והשימוש באתר ובשירותיו נעשה על אחריותם הבלעדית של הגולשים.
 2. ידוע לגולש, כי חלק מהשירותים באתר, יינתנו על ידי גורמים אחרים מטעם המוזיאון. ככל שדבר זה צוין באתר, לא יישא המוזיאון באחראיות כלשהי לפעילות אותם גורמים אחרים. 
 3. מבלי לגרוע מהאמור בתנאי שימוש אלה, המוזיאון לא יישא באחריות ביחס לתכנים אשר יתפרסמו באתר ו/או ביחס לשירותים ו/או למוצרים ו/או לדילים המוצעים על ידי צדדים שלישיים לרבות תוכן מודעות, קופונים ומידע מסחרי מכל סוג שהוא המופיעים באתר, אם וככל שיופיעו, או לכל תוצאה ו/או נזק בשל פרסומם ו/או הסתמכות עליהם ו/או שימוש בהם. כל המתקשר עם גורם כלשהו בעקבות פרסומים שנעשו באתר, עושה זאת על אחריותו שלו בלבד, והמוזיאון לא יישא באחריות כלשהי בשל כך, אף אם ידע או היה עליו לדעת על נזק ו/או על תוצאה צפויים כאמור.
 4. פרסום מודעות ו/או קופונים ו/או מבצעים באתר אינו מהווה המלצה או עידוד מצד המוזיאון לרכוש את השירותים ו/או המוצרים המוצעים בהם, ותנאי כל עסקה שתבוצע בעקבות, מודעה, קופון, מבצע או כל מידע אחר המתפרסמים באתר יסוכמו ישירות בין הגולשים לבין המפרסם ו/או הספק הנוגעים בדבר ועל אחריותם בלבד. מובהר, כי המוזיאון לא בדק את התכנים המתפרסמים על ידי צד ג' באתר, ואינו אחראי לאמור בהם. למען הסר ספק, המוזיאון אינו ולא יהיה צד לכל עסקה כאמור. הגולשים והמנויים מוותרים בזאת באופן מלא ובלתי חוזר, על כל טענה ו/או תביעה כנגד המוזיאון ביחס למידע, פרסומים ותכנים כאמור. 
 5. באתר עשויים להופיע קישורים (links) לאתרים אחרים, ישראלים או זרים (להלן – "אתרים אחרים"). המוזיאון אינו אחראי לאתרים אלה, לתכנים שבהם או לשירותים המוצעים בהם. המוזיאון אינו אחראי לשירותים באתרים אחרים ו/או לכל נזק הנגרם על ידם, לרבות פגיעה ברגשות הגולש. המוזיאון אינו אחראי לשירותים ו/או מוצרים הנרכשים ו/או שניתן לרכוש באתרים אחרים ו/או לאבטחת המידע ו/או אופן השימוש בפרטי הגולש הנעשה באתרים אחרים. הימצאות הקישורים לאתרים אחרים באתר המוזיאון אינה מהווה המלצה לבקר באיזה מהם, אלא אם כן הדבר צוין במפורש. המוזיאון מצהיר, כי לא ננקטו מטעמו צעדים לבדוק את נכונות או מהימנות התכנים הכלולים באתרים האחרים הנ"ל, או את השירותים ו/או המוצרים המוצעים דרך אתרים כאמור, או את התאמתם לגולשים כאלה או אחרים. המוזיאון ממליץ לבדוק היטב כל אתר אחר לפני גלישה בו ו/או נטילת חלק בפעילויות המוצעות בו, ובכל מקרה – כל מי שנכנס לאתר אחר באמצעות קישור מהאתר עושה זאת על אחריותו בלבד.
 6. המוזיאון לא יישא באחריות כלשהי להפרעות, תקלות, זמני תגובה, וירוסים או כל גורם אחר אשר עלול להפריע או לפגום בשירותי האתר ו/או לגרום נזקים כלשהם למשתמשים באתר.
 7. המוזיאון לא יישא באחריות כלשהי לנזקים אשר יגרמו למערכת המחשב ו/או לתשתיות של הגולש ו/או המנוי, אובדן מידע, או כל נזק אחר הנובעים משימוש באתר, לרבות בשל הורדת מידע ו/או תוכנות באמצעות שירותי האתר. 
  הפרת הסכם זה
 1. מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד למוזיאון על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, יהיה המוזיאון זכאי לנקוט בכל פעולה על מנת למנוע הפרת ההסכם ו/או הפרה חוזרת של ההסכם, לרבות חסימה ו/או ניתוק משתמש ו/או הגבלת גישה לאתר ו/או כל פעולה אחרת שתאפשר מניעת הפרת ההסכם ו/או צמצום נזק הנגרם על ידי הפרה שכבר בוצעה.
 2. במקרה של הפרת תנאי הסכם זה, מוותר הגולש על זכויותיו על פי חוק הגנת הפרטיות ו/או על פי כל דין החל שמטרתו להגן על פרטיותו ומסכים בזאת מראש, כי המוזיאון יהיה רשאי לקבל פרטים מזהים שלו מכל גורם שהוא, לרבות מספקי אינטרנט.
 3. הגולש יפצה ו/או ישפה את המוזיאון ו/או מי מטעמו בגין כל נזק שייגרם להם עקב הפרת תנאי השימוש.
  שונות 
 1. המוזיאון בלבד יהיה רשאי להמחות, להסב, להעביר או לשעבד את זכויותיו (ובכלל זה את זכותו לקבל תשלום מהגולשים) ו/או את התחייבויותיו לפי תנאי שימוש אלה, לרבות הצהרת הפרטיות כולן או חלקן, לכל צד ג' לפי בחירתו, ללא צורך באישור או יידוע הגולש מראש ובתנאי שזכויות הגולש לא תפגענה.
 2. על תנאי השימוש ועל כל סכסוך הנובע או הקשור בשימוש באתר ו/או בתוכן המופיע בו יחול הדין הישראלי  בלבד וסמכות השיפוט בכל דבר ועניין הקשורים אליו ו/או נובעים ממנו מוקנית לבית המשפט המוסמך במדינת ישראל, במחוז ירושלים, בלבד.
 3. תנאי השימוש, המהווים כאמור הסכם מחייב בין המוזיאון לבין הגולש, ממצים את ההסכמות בין הצדדים ובאים במקום כל מצג ו/או התחייבות ו/או הסכמה שניתנו קודם לכן בכתב ו/או בעל פה על ידי מי מהצדדים. שום ויתור, הנחה, הימנעות או שיהוי של המוזיאון במימוש זכויותיו על פי הסכם זה לא יתפרשו כוויתור או מניעה אלא אם נעשו בכתב.
 4. השירותים והמוצרים המוצעים באתר מוצעים לכל גולש באותם תנאים. תנאי שימוש עשויים להופיע באתר בתרגום לשפות אחרות. תרגום של תנאי שימוש אלה המופיע באתר, נעשה על מנת לשקף נכונה את משמעותם של הוראות תנאי שימוש אלא, אך ככל שתהיה סתירה בין תנאי שימוש בעברית לבין תרגומם לשפה אחרת, תהיה הגרסה בעברית הגרסה הקובעת. 
 5. המוזיאון יהיה רשאי לשלוח הודעות שונות לגולש ו/או למנוי באחת מהדרכים הבאות: 
  1. באמצעות הודעה בחלון מידע כללי באתר. 
  2. באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני של הגולש כפי שנמסרה על ידו.
 6. כל גולש רשאי להעביר למוזיאון הודעות באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת: [email protected] . כל ההודעות שישלחו לאתר יחשבו כאילו התקבלו ביום העסקים הבא לאחר המועד אשר בו נתקבלו בפועל. במקרה של הודעות שישלחו באמצעות האתר, אלה יחשבו כאילו נמסרו במועד בו נעשה השימוש הראשון בשירותי האתר לאחר משלוח ההודעה. 
 

Hebrew Music Museum – © 2024. All Rights Reserved.  Designed by TobewebAccessibility StatementPrivacy policyTerms of uses

דילוג לתוכן