Dim-Jeu 10:00 – 19:00 Vendredi 10:00 – 14:00

מדיניות הפרטיות

מדיניות הפרטיות

הצהרת פרטיות זו בצירוף תנאי השימוש באתר מהווים יחד הסכם בין הגולש לבין המוזיאון, ועל כן – יש לקרוא אותה ואת תנאי השימוש בעיון טרם השימוש באתר.   מדיניות פרטיות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא מתייחסת לנשים ולגברים כאחד.  
 1. המוזיאון, מפתח ומפעיל האתר, מייחס חשיבות רבה לשמירת פרטיותם של הגולשים והמשתמשים באתר והוא עושה כמיטב יכולתו על מנת להגן עליה.
  מסירת פרטים אישיים ואחרים
 1. "מידע אישי" משמעותו כל מידע שבאמצעותו ניתן באופן סביר לזהות את המשתמש ו/או מידע המוגן על פי חוק הגנת הפרטיות.
 2. מסירת מידע כלשהו מצדו של גולש באתר אינה חובה ואינה תנאי מוקדם לגלישה ולשימוש ברוב השירותים באתר, אך תידרש מסירת פרטים מסוימים לצורך קבלת שירותים מסוימים (למשל, מכירת כרטיסים), כפי שיוגדרו על ידי המוזיאון מעת לעת, על מנת להגן על זכויות המוזיאון ולאפשר מתן שירותים אלה וכן לצורך הצטרפות למועדון המנויים של המוזיאון. לא מוטלת עליך כל חובה חוקית למסור את המידע ומסירת המידע תלויה ברצונך ובהסכמתך. במידה ואינך רוצה למסור את המידע, נבקשך שלא לעשות שימוש באתר או בשירות האמור. 
 3. עליכם למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים. אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים עלולים למנוע את האפשרות להשתמש בשירותים באתר מקום בו נדרש רישום, לפגוע באיכות השירות הניתן לך וכן לפגוע ביכולתנו ליצור עימך קשר. כמו כן הנך נדרש שלא למסור פרטים אישים של צד שלישי אלא להפנותו אלינו למסירת הפרטים בעצמו, בהתאם למדיניות פרטיות זו.
 4. מידע על אודות גולש לא יופיע באתר אלא בהסכמת הגולש בלבד.
 5. המידע והנתונים האישיים הנמסרים על ידי הגולש באתר יישמרו במאגר הנתונים, בבעלות המוזיאון ששמו "מאגר המנויים של מוזיאון".
 6. הגולש מצהיר כי מסירת המידע על ידו כמו גם הסכמתו למדיניות פרטיות זו מהווה גם הסכמה לשמירת המידע במאגר המידע. 
 7. הגולש מצהיר ומאשר כי כל מידע שהזין ו/או שנאסף עליו באתר ולא ביקש להסירו הנו מידע אשר מסר למוזיאון מרצונו ובהסכמתו. לא חלה על הגולש חובה חוקית למסור את המידע והיא תלויה ברצונו החופשי ובהסכמתו .
 8. השימוש במידע שנאסף ונאגר במאגר המידע ייעשה רק על פי מדיוניות פרטיות זו ו/או על פי הוראות כל דין, וזאת לצורך המטרות הבאות: משלוח עדכונים על אודות המתרחש במוזיאון ובכיכר המוזיקה (דיוור ישיר); ניתוח סטטיסטי של העדפות המנויים ומיטוב השירות; ייעול מכירת הכרטיסים, שימושי פרסום שונים וניתוח נתונים לצרכי החברה.
 9. הגולש רשאי לבקש להימחק מרשימת הדיוור ו/או ממאגר המידע בכפוף להוראות כל דין, באמצעות לחיצה על קישור "הסרה" המופיע בכל אחד מהניוזלטרים או באמצעות פניה לכתובת [email protected]. במקרה של בקשה להימחק כאמור, רשאי המוזיאון, לפי שיקול דעתו, לבטל את הרשמת הגולש לשירות משירותי המוזיאון, לרבות הסרתו ממועדון המנויים.
 10. המידע האישי לא יימסר לגורם כלשהו, אך הוא או חלקו יוחזק בפועל על ידי ספקים חיצוניים של בעל המאגר להם נתונה גישה למאגר המידע לשם ניהולו הטכני והשוטף של המאגר ומועדון המנויים.
 11. במידה ויבקש המוזיאון לחלוק מידע של הגולש עם גוף כלשהו, באופן החורג מן האמור לעיל, יצור קשר עם הגולש קודם לכן ויתן לו את האפשרות להסיר את המידע שלו ממאגר המידע, אלא אם כן כבר נתן הגולש את הסכמתו לשימוש כאמור קודם לכן.
 12. על פי חוק הגנת הפרטיות, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. ניתן לפנות בפניה כזאת למוזיאון לכתובת [email protected].
  יצירת תכנים ופרסום תכני משתמשים  המוזיאון עשוי לאפשר לך להזין לאתר תכנים שונים, כדוגמת חוות דעת, תגובות, תמונות, סרטוני וידיאו, רעיונות, הצעות והערות פומביות. במסירת התכנים לפרסום אתה מצהיר ומאשר שהנך בעל הזכויות בתכנים, וכי הנך רשאי למסור אותם לפרסום. כמו כן, במסירת התכנים אתה מצהיר ומאשר שאינך פוגע בפרטיותו של כל אדם אחר. במסירת תכנים לפרסום באתר, או באמצעותו, בין אם פורסם ובין אם לאו, אתה מקנה לחברה ולכל אדם אחר מטעמנו, רישיון להשתמש בתכנים. במסגרת זו, הנך מסכים ומאשר למוזיאון לפרסם תכנים אלה באתר ובאמצעי תקשורת נוספים, לרבות בפרסומי המוזיאון, או להשתמש במידע לשם ייעול השירות וטיפול בתלונות, כל זאת, לפי ראות עיניו של המוזיאון. כמו-כן, הנך מסכים שהמוזיאון יפרסם או ישתמש בשמך וכל פרט אישי המשולב במידע שהזנת (כדוגמת, מקום מגורים), במסגרת פרסומיו. במידה ואינך מאשר שימוש בפרטים אישיים שהוזנו על ידך, עליך להודיע על כך למוזיאון.
 1. עליך להקפיד שתוכן המועלה על ידך, עבורך או על ידי מורשים מטעמך יהיה חוקי. בין השאר ועל דרך ההדגמה בלבד, אין להציג באתר את התכנים הבאים: 
 • כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן, לרבות העתקת ו/או הפצת תמונות שאין לך או למורשים מטעמך שמעלים תכנים לאתר רישיון להשתמש בהן ולהעלותן לאתר;
 • כל תוכן היוצר סיכון לבטיחותו, ביטחונו או בריאותו של אדם;
 • כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שניתנה הסכמה לפרסום זהותם, או כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם (ובלבד שמידע זה נמסר או פרסומו אושר על ידי הגורם המוסמך על פי דין להעלאת תוכן שכזה);
 • כל תוכן בלתי חוקי, לרבות תוכן המהווה לשון הרע, או הפוגע בפרטיותו של אדם או בשמו הטוב;
 • כל תוכן המציג קטינים באופן מיני;
 • כל תוכן בעל אופי פורנוגרפי או בעל אופן מיני בוטה, או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס רוח או פוגע ברגשות הציבור;
 • כל תוכן שיש בו או שהוא מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי;
 • כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית;
 • כל מידע שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט;
 • כל תוכן האסור לפי דין, לרבות על פי צווי איסור פרסום של בית משפט, או לפי תנאי שימוש אלה;
 • כל תוכן המביע או מרמז באופן שקרי כי תוכן כאמור הינו בחסות או מקודם על ידי המוזיאון, או שיש בו זדון או תרמית מכל בחינה אחרת.
 • מובהר כי אין לנו כל חובה לבחון, לשנות או לנטר את תוכן האתר. יחד עם זאת, אנו רשאים (אך לא חייבים) לבדוק את תוכן האתר, לסרב להציג את תוכן שהועלה, לשנות או למחוק לאלתר בכל עת כל תוכן באתר שהעברת אלינו אם הפרת את התנאים או שעשית מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים, במשתמשים, בנו או במי מטעמנו, או מכל סיבה אחרת הנתונה לשיקול דעתנו המלא. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויותינו לפי כל דין ואינן מחייבות אותנו לנטר את תוכן האתר. 
 1. מובהר כי על הגולש חל איסור ליצירת קישורים לאתר או הטמעות של קישור לאתר באתרי צד ג' כלשהם העוברים על מי מהסעיפים דלעיל.
 2. הנך אחראי באופן בלעדי לגבות, על חשבונך, כל תוכן שאתה מעלה לאתר. אנו לא מספקים שירותי אחסון בענן ולא גובים כל תשלום על שירות זה.  אנו לא מתחייבים שהתוכן אשר מוצג באתר, בין אם הועלה על ידי מנהל האתר או על ידי אורחים נוספים, ישומר לעד ולכן הנך אחראי לייצר עותק של כל תוכן המועלה על ידך לאתר. אנו לא נישא בכל אחריות לנזקים אשר עשויים להיגרם לך או לצדדים שלישיים כתוצאה מאובדן תוכן זה. במידה והנך סבור כי תוכן האתר הנו פוגעני, מטעה, אינו מדויק, בלתי חוקי או אינו עומד בהוראות תנאים אלה, אנא פעל בהתאם להוראות המופיעות תחת הכותרת "נוהל הודעה והסרה" להלן.  
  נוהל הודעה והסרה
 1. במידה ומוצגים באתר תכנים ו/או יצירות שבבעלותך ולדעתך מפרים זכויות קניין רוחני שלך, לרבות זכויות יוצרים שלך ו/או פוגעים בפרטיותך ו/או הינם פוגעניים ו/או בלתי הולמים ו/או מהווים דיבה ו/או מכילים פורנוגרפיה, הנך מוזמן ליצור קשר עימנו קשר בבקשה להסירם (לכתובת הדואר האלקטרוני הבאה: [email protected], או דרך טופס "צור קשר"), תוך הפנייה מדויקת לתוכן המפר, פירוט טענותייך וצירוף אסמכתא להיותו כזה וכן פרטי התקשרות, לרבות דואר אלקטרוני, שם ופרטים מזהים. היה והתוכן ימצא מפר הוא יוסר בהקדם האפשרי ותשלח אלייך הודעה בדואר אלקטרוני בעניין. כפי שצוין לעיל, מאחר ואנו איננו מתחייבים לנטר את התכנים המועלים לאתר על ידי המשתמשים, אזי לא נוכל לדעת כי מפורסם בהם תוכן מפר מבלי שאתה תיצור עמנו קשר. אנו לא נהיה אחראים לתוכן מפר כאמור בסעיף זה.
 2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אנו נהיה רשאים, בכל עת ולפי שיקול דעתנו הבלעדי, בין אם קיבלנו דרישה לכך ובין אם לאו להסיר ו/או למחוק ו/או לשנות כל תוכן, מידע או קישור שהועלה לאתר ו/או לסרב להזין או לטעון אותו לאתר וזאת מבלי שיהיה עלינו לנמק החלטתה זו. כמו כן, נהיה רשאים לבטל רישום של משתמש לאתר ו/או לחסום את גישתו לאתר ו/או למנוע ממשתמש מסוים פרסום תכנים נוספים באתר, על פי שיקול דעתנו הבלעדי.
  המידע הנאסף במהלך השימוש באתר
 1. לצורך מטרות פנימיות בלבד, אנו אוספים תאריך, שעה, סוג דפדפן, סוג מערכת ההפעלה, כתובת IP של המבקרים באתר, כתובת הדף בו נעשה הביקור וכתובת הדף המפנה. 
 2. בנוסף, החברה רשאית לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כלשהם כדי לאסוף ולנתח ו/או לצרף ממקורות שונים, מידע שמטיבו הינו אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי), לרבות מידע שנוגע לפרטיך ולפעילותך באתר, הרגלי הגלישה והצפייה באתר, מידע דמוגרפי וכיו"ב.
 3. מידע זה נשמר לצרכי ניהול המערכת, איזון העומס בשרת האתר, להפקת דווחים סטטיסטיים ולאיתור פרטי משתמש במקרים של פיקוח נפש. כתובות ה-IP אינן מקושרות לפרטים אישיים מזהים בשרתי המוזיאון.
 4. ברירת המחדל של רוב הדפדפנים מאפשרת קבלת Cookies. באפשרותכם להגדיר מחדש את הדפדפן שלכם באופן שיסרב לקבל Cookies או להגדירו כך שיצביע מתי נשלחת למחשב שלכם Cookie. לתשומת לבכם: חלק מהיישומים באתר לא יפעלו כמו שצריך במחשב שנחסם לקבלת Cookies, והמוזיאון לא יישא באחריות כלשהי בגין כך. 
 5. לידיעתכם – המוזיאון עשוי לעבוד עם צדדים שלישיים שאחראי לחלק מן הפרסומות באתר. ייתכן ויישלחו אליכם מדי פעם Cookies, מהמפרסמים של המוזיאון. המוזיאון אינו שולט ב- Cookies אלה. גם משלוח Cookies על ידי צדדים שלישיים הינו סטנדרטי בתעשיית האינטרנט, והמוזיאון לא יישא באחריות כלשהי בגין משלוח Cookies על ידי המפרסמים שלה ו/או על ידי צדדים שלישיים.
  שונות
 1. המוזיאון אינו אחראי לכללי ולמדיניות שמירת הפרטיות של אתרים אחרים שקישורים אליהם (links) מופיעים באתר. על הגולשים לבדוק בעצמם את כללי ואת מדיניות שמירת הפרטיות של אתרים אחרים, וכל מידע הנמסר על ידי הגולשים לאותם אתרים אחרים נמסר על אחריותם המלאה והבלעדית.
 2. המוזיאון מציע שירות קבלת ניוזלטרים, עדכונים ותכנים שונים לדוא"ל או באמצעות הודעותSMS  או באמצעי תקשורת אחרים אותם מסרת למוזיאון (דיוור). גולשים המעוניינים בהצטרפות לשירות זה על מנת לקבל מידע, עדכונים או פרסומים שונים מהמוזיאון, יוכלו למסור פרטים מזהים (שם פרטי, שם משפחה ודוא"ל) ולהביע את הסכמתם לכך באמצעות טופס הצטרפות. גולש יוכל בכל עת לבטל את הסכמתו ולחדול מקבלת העדכונים באמצעות פנייה לכתובת [email protected]
  שינויים במדיניות הפרטיות
 1. המוזיאון רשאי לשנות, מעת לעת, את הוראות מדיניות הפרטיות (מועד העדכון האחרון של מדיניות פרטיות זו הינו כפי המופיע בראש מסמך זה) ועל כן אנו ממליצים לך להתעדכן במדיניות הפרטיות מעת לעת. אנו נעדכן את המשתמשים בכל שינוי מהותי בתנאי מדיניות פרטיות זו בדף הבית של האתר. שינויים מהותיים ייכנסו לתוקף ארבעה-עשר (14) ימים לאחר שהודעה נמסרה באתר. כל שאר השינויים במדיניות הפרטיות ייכנסו לתוקף באופן מיידי והמשך השימוש באתר לאחר השינוי בתנאים מעיד על הסכמתך לתנאים החדשים של מדיניות הפרטיות. במידה שמדיניות הפרטיות תתוקן בכדי להיענות לכל דרישה חוקית, התיקונים עשויים להיכנס לתוקף באופן מיידי, או כפי שנדרש על פי הדין, וללא כל הודעה מוקדמת. אם אינך מסכים עם התנאים החדשים, עליך לחדול מלעשות שימוש נוסף באתר.
  צור קשר
 1. המוזיאון שומר על זכותם לפרטיות של הגולשים באתר ומשתמשים אחרים. אם נפגעת מהאתר, אתה חושש לפרטיותך או בכל נושא אחר הנך מוזמן לפנות אלינו במייל לכתובת [email protected] ,  או בצ'ט ווצאפ למספר 02-5406505 ואנו נעשה כל מאמץ לענות לפנייתך במהירות ובאנושיות.
 

Hebrew Music Museum – © 2024. All Rights Reserved.  Designed by TobewebAccessibility StatementPrivacy policyTerms of uses

דילוג לתוכן